Thông Báo tuyển dụng Viên chức trường Cao đẳng Cần Thơ năm 2019

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2019. Thông tin chi tiết xin xem ở File (đính kèm).

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (mau-phieu-du-tuyen-cong-chuc-vien-chuc.doc)mau-phieu-du-tuyen-cong-chuc-vien-chuc.doc 43 kB
Download tập tin này (thong bao tuyen dung.docx)thong bao tuyen dung.docx 23 kB

Thông báo tháng 6/2014

Thông báo mới

Tuyen dung 2

noi dung tuyen dung

- ...

- ...

Thông tin bổ sung