Chức năng nhiệm vụ

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

 

            Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập trên cơ sở tách Phòng Tổ chức – Hành chính – Tuyển sinh theo quyết định số 64/QĐ-CĐCT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ.

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác:

            - Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc sắp xêp tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự theo yêu cầu nhiệm vụ của Trường theo đúng quy chế , quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

            - Quản lý, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức

             - Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động.

            - Thực hiện công tác về Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật.

            -  Phụ trách, quản lý về công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ,  lễ tân, đối ngoại; công tác thủ tục hành chính và lưu trữ hồ sơ hằng năm.

            - Thực hiện các báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định.

Thông tin bổ sung