THÔNG BÁO XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021

Thông tin bổ sung